webinar bild 2

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet ska genomföras kontinuerligt i fyra steg: (1) Undersöka, (2) Analysera, (3) Åtgärda samt (4) Uppfölja och ska inkludera samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Undersökningen ska genomföras för att identifiera eventuella risker för diskriminering inom organisationen och identifiera om det finns hinder för att uppnå en jämställd arbetsplats med lika rättigheter och möjligheter. Det är viktigt att undersökningen sker på verksamhetsnivå och inte individnivå. Resultatet från undersökningen ska sedan analyseras för att kunna dra slutsatser om varför eventuella risker och hinder finns. Efter att potentiella risker och hinder säkerställts ska förebyggande och främjande åtgärder utföras. Förebyggande åtgärder görs för att undvika att risker uppstår medan främjande åtgärder görs för att utjämna skillnader och eliminera hinder för lika rättigheter och möjligheter. När åtgärderna är färdigställda återstår uppföljning av processen och att ta fram underlag för att underlätta nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.  

 

Denna process ska genomföras inom följande fem områden:

  1. Arbetsförhållanden
  2. Löner och andra anställningsvillkor
  3.  Rekrytering och befordran
  4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  5. Möjligheten att förena arbete och föräldraskap<

 

Utöver processen nämnd ovan behöver arbetsgivaren dessutom främja en jämn könsfördelning i samtliga typer av arbeten, kategorier av arbetstagare och på ledande positioner samt se till att det finns rutiner och riktlinjer för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen.

Hela arbetet behöver också ske i samverkan med arbetstagarrepresentanter. Vanligtvis sker detta via de fackliga organisationerna som arbetsgivaren är bunden till via kollektivavtal.

Lönekartläggningen är även en del av arbetet med aktiva åtgärder och ska genomföras årligen. För organisationer med fler än tio anställda kräver diskrimineringslagen även att en skriftlig dokumentation av lönekartläggningen. Arbetet med aktiva åtgärder och samverkan med arbetstagare måste dokumenteras av samtliga arbetsgivare med fler än 25 medarbetare.

Pihr hjälper er att sätta upp processer, riktlinjer, policys och verktyg för att möta lagkraven, säkerställer all dokumentation och samverkan samt stötta er i att proaktivt arbeta med jämställdhet och lika villkor.

Läs mer om arbetet med aktiva åtgärder på DO:s hemsida: https://www.do.se/arbetsgivare-ska-forebygga-diskriminering/arbetsgivaren-ansvarar-for-aktiva-atgarder

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Boka en gratis demo!

Få en personlig demo av vår lönekartläggningssystem.

Boka en demo