Guide lönekartläggning

Vid genomförande av den årliga lönekartläggningen är man som arbetsgivare att samverka tillsammans med arbetstagarrepresentanter och ofta brukar detta väcka många frågor. Hur genomför man samverkan på bästa sätt? Vad händer om vi inte är överens? Vad ska visa för material?

Här kommer vi att gå igenom de viktigaste punkterna och vanligaste frågorna som våra konsult får gällande samverkan.  

 

Att genomföra lönekartläggning i samverkan

Samverkan vid lönekartläggning bidrar till ett mer förankrat och accepterat arbete inom organisationen och därmed blir också underlaget mer tillförlitligt. Det är endast reglerat att samverkan ska ske, inte hur. Hur samverkan genomförs påverkar ofta hur lyckosam resultatet av lönekartläggningen blir i praktiken.

Om ni på arbetsplatsen har kollektivavtal är ni skyldiga att förse dessa arbetstagarorganisation(er) med tillräckligt med information för att kunna samverka. Detta innebär inte att man inte behöver samverka om det inte finns kollektivavtal, utan medarbetarrepresentanter behöver fortfarande bjudas in till samverkan.

De olika uppdragen

I samverkan är det viktigt att definiera att ni arbetar tillsammans för att säkerställa att lönekartläggningen genomförs på korrekt sätt, samt att vi har jämställd lönesättning för att få det bästa resultatet.

Detta är de olika uppdragen vid samverkan av lönekartläggning:

  • Arbetstagarrepresentanten är oftast fackligt förtroendevald, skyldiga att följa reglerna om tystnadsplikt samt har som främsta uppdrag att ge feedback och återkoppling på de olika delarna i processen.
  • Arbetsgivarrepresentanten driver arbetet årligen, informerar fackliga parter för effektiv samverkan, leder och fördelar arbetet samt säkerställer saklig lönesättning eller eliminerar skillnader.
  • Våra konsulter på Pihr kan delta som extern oberoende part, sammanställa lönekartläggningen och analyserna och/eller säkerställer att arbetet genomförs korrekt och följer gällande lagkrav och riktlinjer.

 

Viktigt att komma ihåg!

  • Hela kollektivet - arbetstagarrepresentanten företräder hela kollektivet och inte bara medarbetare ansluta till facket eller specifikt kollektivavtal i detta arbete.
  • Långsiktigt arbete - arbetet med jämställda löner är ett långsiktigt arbete. En långvarig förändring sker inte på en gång.
  • Se till att komma i mål - Det viktigaste är att ni genomför arbetet. Genom att skapa jämställdhet i det lilla bidrar ni till jämställdhet i det stora.

Vi på Pihr är vana att både leda samverkansprocesser och delta som subject-matter-experts för att komplettera och stötta ert samverkansarbete. Vi anpassar alltid vårt arbetssätt till ert behov. Hör av er för att boka upp en genomgång så att vi kan hjälpa er på bästa sätt!

 

Vad säger lagen?

11 § ”I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka.”

12 § ” Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om informationen avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare, gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet gäller i stället 10 kap. 11-14 §§ och 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).”

 

Behöver ni stöd i samverkan? Kontakta oss och få hjälp av någon av våra konsulter! 

  

Relaterade inlägg

Vill du veta mer?

Boka en gratis demo!

Få en personlig demo av vår lönekartläggningssystem.

Boka en demo