eu pay transparency directive

Lønnsdiskriminering basert på kjønn har vært forbudt i EU siden 1957. Likevel er lønnsforskjellen mellom menn og kvinner i EU fortsatt 13 prosent. For å løse dette problemet har EU-kommisjonen kommet med et forslag for åpenhet rundt lønn – med mål om å eliminere lønnsforskjellen mellom kjønn.

Som nevnt har EU lenge jobbet for å eliminere lønnsforskjellen mellom kjønn. Men endringene skjer ikke i rasende fart. Fra 2010 til i dag har lønnsforskjellen for medlemsstater i EU bare blitt redusert med 2,8 prosentpoeng, fra 15,8 til 13 prosent. Den største forskjellen er i Latvia, der lønnsforskjellen er på 22,3 prosent. Luxembourg kommer best ut med en lønnsforskjell på 0,7 prosent. I Norge har vi et lønnsgap på 13,4%. Som du ser, varierer nivåene mye mellom forskjellige EU-land. Det har EU-kommisjonen mål om å endre med det nye forslaget.

Dette innebærer forslaget

EU-kommisjonen foreslår et nytt direktiv som krever at EU-medlemmer og arbeidsgivere i alle land sikrer lik lønn for likt arbeid mellom menn og kvinner. Direktivet skal gjelde for alle arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor. Forslaget har fokus på to nøkkelområder: sikre åpenhet rundt lønnsnivå for arbeidstakere og arbeidsgivere, og sikre bedre tilgang til rettferdighet for de som påvirkes av lønnsdiskriminering.

Hva innebærer forslaget? En rekke tiltak innenfor de to nøkkelområdene. Den styrkede åpenheten rundt lønnsnivå inkluderer følgende:

• Arbeidsgivere må informere den potensielle arbeidstakeren om grunnlønn eller lønnstrinn. Det må de enten gjøre i stillingsannonsen eller i forkant av jobbintervjuet. Arbeidsgiveren har ikke lov til å spørre hva den potensielle arbeidstakeren har fått i lønn tidligere.
• Som arbeidstaker har du rett til å be om informasjon om lønnsnivået ditt samt gjennomsnittlig lønnsnivå for arbeidstakere som utfører den samme jobben eller jobb av tilsvarende verdi, fordelt etter kjønn.
• Arbeidsgivere med minst 250 arbeidstakere må rapportere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i organisasjonen. Informasjonen skal deles inn i arbeidskategorier.
• Hvis rapporten viser en lønnsforskjell mellom kjønn på minst 5 prosent, skal det gjennomføres en vurdering av lønnsnivået sammen med en representant for de ansatte – hvis arbeidsgiveren ikke kan rettferdiggjøre lønnsforskjellen ved hjelp av objektive og kjønnsnøytrale faktorer.

Det neste nøkkelområdet, som er bedre tilgang til rettferdighet for de som rammes av lønnsdiskriminering, inkluderer følgende:

• Arbeidstakere som er utsatt for lønnsdiskriminering på grunn av kjønn, skal kompenseres med utbetalinger og potensielle bonuser retroaktivt.
• Arbeidsgiveren skal være ansvarlig for å dokumentere at det ikke fantes diskriminering når det gjelder lønnsnivå.
• EU-stater skal innføre sanksjoner (for eksempel bøter) for bedrifter som bryter regelen om likelønn.
• Likestillingsorganer og arbeidstakerrepresentanter kan representere arbeidstakere i juridiske eller administrative prosesser, samt fremme kollektive krav om likelønn.

Hva skjer nå?

Forslaget ble fremmet i mars 2021, og i oktober medlemmene av Europaparlamentet inn sine endringer. Nå sendes forslaget til Europaparlamentet og -rådet for godkjenning.

Hvis det vedtas, får alle medlemsstater to år på seg til å innlemme direktivet i nasjonal lovgivning og informere kommisjonen om oppdateringene. Tidsrommet på to år gjelder også for arbeidsgivere som må tilpasse arbeidsmetodene sine etter den nye loven. For organisasjoner som har mer enn 250 ansatte, kreves det mye arbeid for å endre dagens lønnsstruktur, og det kan være lurt å begynne å forberede seg på det nye direktivet så snart som mulig.

Relaterte innlegg

¿Quieres saber más?

Obtén una demostración gratuita 

Adquiere un recorrido personalizado por nuestra plataforma de igualdad retributiva.

Obtener una demo